Pravila privatnosti

Zlati Ajngel, Ljudevita Gaja 15, 42000 Varaždin, OIB: 56753604781 (u daljnjem tekstu: Ajngel ili Voditelj obrade), poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke obrađuje, te iste štiti kao strogo povjerljive.

Ajngel kontinuirano poduzima odgovarajuće organizacijske, tehničke i administrativne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje obrađuje od svih predvidivih rizika. Sigurnost osobnih podataka naših Posjetitelja i umjetnika nam je vrlo važna, stoga bismo Vas u nastavku željeli obavijestiti o tome koje osobne podatke i u koju svrhu Ajngel prikuplja, kako ih štiti, kao i koja su Vaša prava kao ispitanika.

I. OPĆE INFORMACIJE

VODITELJ OBRADE I ZAKONSKA OSNOVA

AJNGEL obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: GDPR), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih važećih pravnih propisa koji uređuju predmetno područje.

U smislu ovih Pravila privatnosti, fizičke osobe čiji se podaci obrađuju („ispitanici“ kako je određeno u GDPR) naznačeni su, ovisno o ulozi, kao Posjetitelji ili Umjetnici.

NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ajngel prilikom obrade osobnih podataka posebnu pažnju posvećuje načelima obrade osobnih podataka:

zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: to znači da obrada treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama, te da je Voditelj obrade obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka;

ograničavanje svrhe: to znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe;

smanjenje količine podataka: to znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;

točnost: to znači da podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;

ograničenje pohrane: to znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; dulja razdoblja čuvanja su moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Uredbom;

cjelovitost i povjerljivost: to znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;

pouzdanost: to znači da je Voditelj obrade odgovoran za poštivanje ovih načela i da je u slučaju kršenja istih teret dokaza na njemu.

II. KOJE OSOBNE PODATKE POSJETITELJA PRIKUPLJAMO?

Ajngel obrađuje osobne podatke ispitanika koji pristupaju i koriste našu web-stranicu http://Ajngel.hr, ispitanika koji pristupe u prostorije galerije Zlati Ajngel, ispitanika koji su nazočni na otvorenjima izložaba ili drugim događanjima koja se održavaju u prostorima galerije Zlati Ajngel (dalje zajednički: Posjetitelji) i umjetnika koji izlažu u galeriji Zlati Ajngel ili na drugi način sudjeljuju u radnu galerije Zlati Ajngel (dalje: Umjetnici) Osobni podaci Posjetitelja i Umjetnika koji se obrađuju, prikupljeni su, u pravilu, su od samih Posjetitelja i Umjetnika.

Vaše osobne podatke prikupljamo:

 1. Kada koristite naše web-stranice
 2. Kada pripremamo, najavljujemo i održavamo izložbu umjetnina pojedinog Umjetnika
 3. Prilikom pristupanja u prostor galerije Zlati Ajngel.
 4. Prilikom prisustvovanja otvorenjima izložaba i drugih događanja koje se održavaju u prostorima galerije Zlati Ajngel.
 5. Kada nas kontaktirate putem kontakt forme na našoj web-stranici ili putem drugog komunikacijskog sredstva.

1. OSOBNI PODACI POSJETITELJA KOJE PRIKUPLJAMO PRILIKOM PRISTUPANJA I KORIŠTENJA NAŠE WEB-STRANICE

Bitne informacije o obradi osobnih podataka prilikom pristupanja i korištenja opisane su u našoj Cookie Policy.

2. OSOBNI PODACI UMJETNIKA KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO KADA PRIPREMAMO, NAJAVLJUJEMO I ODRŽAVAMO IZLOŽBU UMJETNINA.

Prilikom pripreme, najave i održavanje izložaba pojedinih Umjetnika obrađujemo sljedeće osobne podatke umjetnika:

 1. ime;
 2. prezime;
 3. kratka biografija Umjetnika koja može, ali ne mora, sadržavati osobne podatke koji se odnose na godinu rođenja/starost Umjetnika, obrazovanje Umjetnika, zanimanje Umjetnika, druge podatke koji se mogu okarakterizirati kao osobni podaci Umjetnika.

Za što koristimo navedene osobne podatke (svrha)?
Predmetne osobne podatke koristimo radi obavljanja galerijske djelatnosti koja uključuje organizaciju izložbi i događanja povezanih sa izložbama. Predmetno osobne podatke koristimo i u svrhu održavanja arhive izložbi i drugih događanja povezanih sa umjetnošću.

3. OSOBNI PODACI POSJETITELJA KOJE PRIKUPLJAMO PRILIKOM PRISTUPANJA U PROSTORIJE GALERIJE ZLATI AJNGEL

Ove osobne podatke prikupljamo u obliku snimaka/fotografija ispitanika putem videonadzora. U slučaju kada se ispitanik može identificirati putem snimke video kamere, ima se smatrati da se time obrađuju osobni podaci ispitanika
Za što koristimo navedene osobne podatke (svrha)?
Navedene podatke koristimo u svrhu zaštite imovine veće vrijednosti, konkretno u svrhu zaštite od krađe ili oštećenja umjetnina koje se nalaze u prostoru galerije Zlati Ajngel i zaštitu same galerije Zlati Ajngel.

4. OSOBNI PODACI POSJETITELJA KOJE PRIKUPLJAMO PRILIKOM PRISUSTVOVANJA OTVORENJIMA IZLOŽABA I DRUGIH DOGAĐANJA KOJE SE ODRŽAVAJU U PROSTORIMA GALERIJE ZLATI AJNGEL

Prilikom održavanja otvorenja izložaba i drugih događanja koje se odvijaju u prostorima galerije Zlati Ajngel prostor se fotografira i snima. Ukoliko je na predmetnim fotografijama i snimkama moguće identificirati pojedinog Posjetitelja, smatra se da se radi o obradi osobnih podataka. Za što koristimo navedene osobne podatke (svrha)?
Predmetne osobne podatke koristimo u svrhu promidžbe galerije Zlati Ajngel, te pojedinih izložaba, događanja i umjetničkih postava u galeriji Zlati Ajngel. 

5. KADA NAS KONTAKTIRATE PUTEM KONTAKT FORME NAŠE WEB STRANICE ILI PUTEM DRUGOG KOMUNIKACIJSKOG SREDSTVA

Kada nas kontaktirate, bez obzira na razlog kontakta, od Vas tražimo određene osobne podatke:

 1. ime;
 2. prezime;
 3. E-mail adresa
 4. Broj telefona;

Za što koristimo navedene osobne podatke (svrha)?
Navedene podatke koristimo kako bismo Vam mogli utvrditi identitet osobe koja postavlja upit ili zahtjev, te kako bismo bili u mogućnosti na adekvatan način odgovoriti na predmetni upit ili zahtjev sukladno propisima.

III. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Pravne osnove za obradu osobnih podataka ispitanika:

 1. obrada je nužna za izvršavanje ugovorau kojem je Umjetnik ili Posjetitelj stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Umjetnika ili Posjetitelja prije sklapanja ugovora;
  Podaci prikupljeni temeljem navedene osnove koriste se kako bismo s Umjetnicima i Posjetiteljima mogli zasnovati ugovorni odnos, odnosno, kako bismo mogli izvršavati obveze iz predmetnog ugovornog odnosa.
  Po navedenoj osnovi obrađujemo podatke koje prikupljamo i obrađujemo kada pripremamo, najavljujemo i održavamo izložbu umjetnina pojedinog umjetnika, te kada pružamo Posjetiteljima mogućnost pristupa u galerijski prostor u svrhu obavljanja galerijske djelatnosti.
 2. obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; Podaci koje prikupljamo kada nas kontaktirate putem kontaktne forme naše web stranice ili putem drugog komunikacijskog sredstva, ako bi se upit ili zahtjev odnosio na pitanje zadovoljavanja pravnih obveza voditelja obrade iz područja zaštite osobnih podataka ili drugi pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
 3. obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade
  Predmetni legitimni interesi voditelja obrade su:
  - promidžba galerijske djelatnosti Voditelja obrade kroz fotografsko i video evidentiranje izložbi i drugih umjetničkih događanja te objavljivanje istih na društvenim mrežama, te vođenja arhive prošlih izložbi i događanja; - zaštita okolnog prostora i imovine koja se nalazi u galeriji Zlati Ajngel.
 4. ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

Podaci prikupljeni na temelju ove osnove su i podaci koje prikupljamo kada koristite našu Web-stranicu, sve sukladno našoj Politici o kolačićima. Ukoliko Ajngel odluči provoditi obradu osobnih podataka isključivo u marketinške i promotivne svrhe, isti će prikupljati i obrađivati jedino na temelju ove zakonske osnove.

IV. TRAJANJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

S obzirom na narav usluga koje Ajngel pruža, svi podaci obrađeni sukladno zakonskim osnovama iz točke III.a. i III.b čuvati će se najmanje 11 godina.
Podaci obrađeni temeljem zakonske osnove iz točke III.c) u svrhu promidžba galerijske djelatnosti voditelja obrade kroz fotografsko i video evidentiranje izložbi i drugih događanja te objavljivanje istih na društvenim mrežama, te vođenja arhive prošlih izložbi i događanja zadržavati će se najduže 25 godina od prikupljanja, odnosno, do zahtjeva za uklanjanjem od strane ispitanika.
Podaci obrađeni temeljem zakonske osnove iz točke III.c) u svrhu zaštite prostora i imovine galerije Zlati Ajngel zadržavati će se najduže 6 mjeseci od prikupljanja, osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.
Podaci obrađeni temeljem zakonske osnove iz točke III.d) zadržavati će se do zahtjeva za brisanjem od strane ispitanika, odnosno, najkasnije 1 godinu nakon prestanka obrade, odnosno, svrhe obrade.

V. S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE POSJETITELJA

 1. Osobne podatke Posjetitelja možemo dijeliti sa sljedećim vrstama primatelja:
 2. sa izvršiteljima obrade osobnih podatka prilikom pružanja naših usluga sukladno ovim Pravilima privatnosti, a s kojima imamo sklopljeni pravni posao kojim se garantira zaštita osobnih podataka ispitanika sukladno ovim Pravilima privatnosti i pozitivnim pravnim propisima koji osiguravaju zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba;
 3. sa bilo kojim nadležnim tijelom, regulatornim tijelom, vladinom agencijom, pravosudnim organom, sudom, arbitražnim sudom ili trećom stranom za koju smatramo da je otkrivanje potrebno i opravdano:
  undefinedundefinedundefined
 4. S bilo kojom drugom osobom, poput klijenata i trećih strana, uz pristanak ispitanika za takvo otkrivanje. 

VI. PRIJENOS OSOBINH PODATAKA IZVAN EU (TREĆE ZEMLJE)

Ajngel načelno ne prenosi osobne podatke pojedinim izvršiteljima obrade u treće zemlje.
U slučaju da dođe do prijenosa osobnih podataka izvan EU, Ajngel će nastojati da se osobni podaci prenose u zemlje koje se smatraju primjerenima sukladno GDPR, odnosno, podredno da se takav prijenos provede sukladno ostalim mehanizmima GDPR radi osiguranja prijenosa osobnih podataka u treće zemlje (obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule, iznimke sukladno GDPR).

VII. KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE POSJETITELJA?

Ajngel aktivno provodi tehničke, fizičke i administrativne mjere sigurnosti u svrhu pružanja visoke razine zaštite osobnih podataka ispitanika od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja i promjena. Sigurnosne mjere uključuju fizička ograničenja pristupa u poslovne prostore, organizacijska ograničenja pristupa informatičkim sustavima te visoku razinu zaštite od neovlaštenog pristupa informatičkoj mreži voditelja obrade.

VIII. PRAVA POSJETITELJA KAO ISPITANIKA

Prava Posjetitelja i Umjetnika kao ispitanika u smislu GDPR-a vezana uz obradu osobnih podataka su slijedeća:

Pravo na pristup – ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na nju/njega odnose te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, informacije o pravima i izvorima podataka ako nisu prikupljeni od ispitanik. Ako se osobni podaci ispitanika prenose i obrađuju izvan EU, ispitanik ima pravo na informaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama. Kad je to moguće, ispitanik može dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega/nju odnose, a koji ispravak smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka koji se na nju/njega odnose, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakoniti razlog za daljnju obradu tih podataka (ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani i ne postoji kakva zakonska obveza pohranjivanja/čuvanja osobnih podataka).

Pravo na ograničenje obrade - ispitanik ima pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporava točnost; ako obrada nije zakonita, a protivi se brisanju; ako ih traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a voditelju obrade nisu potrebni za obradu; ako je uložen prigovor vezano za obradu ispitanikovih osobnih podataka i čeka potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo podatke koji se odnose na nju/njega zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na ispitanikovoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka ispitanik ima pravo na izravni prijenos podataka drugome voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor - ako se obrada ispitanikovih osobnih podataka zasniva na ostvarenju legitimnih interesa voditelja obrade, ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na njegove podatke.

Ostvarenje prava Posjetitelja i Umjetnika kao ispitanika: Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s osobnim podacima, molimo kontaktirajte voditelja obrade na:
e-mail: info@ajngel.hr

Upite i zahtjeve obraditi ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

Ukoliko smatrate da Ajngel postupa s Vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

IX. IZMJENE I DOPUNE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ajngel može povremeno i prema svom vlastitom nahođenju ažurirati, mijenjati i dopunjavati ovu Politiku privatnosti kao odgovor na promjenu pravnog, tehničkog ili poslovnog razvoja. Kada ažuriramo, mijenjamo ili dopunjavamo svoju Politiku privatnosti, poduzeti ćemo odgovarajuće mjere kako bismo obavijestili ispitanike, u skladu sa značajem promjena koje unesemo. Izmijenjena Pravila o privatnosti stupaju na snagu sa  datumom objave.

Objavljeno 15.11.2021.